Posts Tagged ‘frazludo’

Frazludo – Hejmfarebla Esperanto Ludo

August 16, 2011

(for the English version of this article, click here.)

Frazludo

Jen laŭplaĉigebla tabulludo kiu helpos al vi kaj viaj lernantoj ekzerci Esperanton. Ankaŭ amuzos al tiuj kiuj bone konas la lingvon. Por ludi, la ludantoj bezonos scii la numeralojn 1 ĝis 12 , la kolornomojn kaj almenaŭ la bazan gramatikon de Esperanto.

La Tabulo: Vi rajtas fari vian tabulon en ian ajn formon vi volas. Ĝi plej bone havu almenaŭ 40 fakojn kaj ĉiu deka fako estu malsama ol la ceteraj. Vi bezonos lokon por meti la kartstakon, prefere en la mezo de la tabulo. Vi povas fari vian tabulon el papero, afiŝkartaĵo, aŭ eĉ ŝtofo. La dekajn fakojn, aŭ ‘specialajn fakojn’ vi rajtas ornami laŭvole.

Peonoj: Por peonoj de  ludantoj vi rajtas prirabi vian Monopoly aŭ Parcheesi ludojn, aŭ uzi ion ajn kiu konvenas. Eĉ koloritaj dentopasto-ĉapoj bone taŭgus.

La Kartoj: Ĉi tiu estas laŭplaĉigebla ludo. Por kartoj mi kvaronigis notkartojn. Vi rajtas fari la kartojn al laŭvolan grandon.

Vi rajtas aldoni kartojn al la kartaro, sed mi rekomendas ke vi komencu kun facila vortprovizo de substantivoj, adjektivoj, adverboj, kaj la verboj ‘estas’, ‘estis’, ‘estos’. Aliajn ne transitivajn verbojn vi rajtas aldoni por komencanta versio de la ludo. Ankaŭ aldonu iom da ‘la’-oj kaj ‘kaj’-oj. Se la lernantoj estas plialtnivelaj aldonu transitivajn verbojn, ekz. “vidas’, ‘ŝatas’, ‘amas’. Tiam aldonu ankaŭ kelkajn ‘-n’, ‘-jn’, ‘-j’ kartojn. Ĉe la fino de la artikolo estas komenca vortprivizo kiu estas facile aldonebla. Fakte, dum la progreso en Esperanto vi aldonu kartojn, speciale kartojn kun stumbligaj vortoj aŭ simple vortojn kiujn vi volas alkutimiĝi.

Kiel Ludi: Komence, ĉiu ludanto ricevu 5 kartojn kaj metu sian peonon en la plej proksiman fakon. Laŭvice, la ludanto rulu du ĵetkubojn kaj movas la peonon tiom da fakoj sur la tabulo kalkulantaj la fakojn parole. Se dum la movado la peono trafas unu el la specialajn fakojn, tiam la ludanto ĉerpu du kartojn el la stako. Notu, la ludanto ĉerpu po 2 kartojn por ĉiu speciala fako ili pasis aŭ atingis. Je la fino de sia vico, ludantoj rajtas redoni du kartojn kaj ĉerpi unu de la supro de la kartostako. Tio utilas se vi amasis multajn substantivojn en via kartaro, ekzemple, sed neniajn verbojn. La du por unu interŝanĝon vi rajtas fari unufoje ĉiuvice.

Kiel Gajni: La celo estas krei tri gramatikajn ĝustajn frazojn kun almenaŭ 5 vortoj. Ludantoj tiam laŭtlegu siajn frazojn. La frazoj ne devas esti senc-hava, sed estu gramatike ĝustaj. Post vi aldonas pli da kartoj iom el la frazoj eble similas al strangaj eroj de poemoj. Multe probable estos ridigaj.

Poenta Versio de Frazludo: Se vi volas aldoni pluan flankon al la ludo vi rajtas aldoni poentadon. Vi bezonos skribi etan numeron en la angulon de ĉiu karto. Post kiam la tri frazoj finiĝos oni poentas laŭ sumigo de la poentoj sur ĉiu karto, sed ankaŭ subtrakti la poentsumon de la neuzitaj kartoj. Sube estas gvido por la numeroj sur la kartoj. Vi mem rajtas juĝi por vortoj kiuj estas malfacile uzitaj, sed mi rekomendas ke vi ne uzu numeron pli alta ol 5.

Substantivoj = 1 Verboj (transitivaj) = 2 Verboj (netransitivaj) =1
Adjektivoj = 2 Adverboj = 3 Maloftaj Korelativoj = 5
Prepozicioj = 3 La, Kaj, Ĉi, Ĉu, -n, -j, ktp = 0

Sugesta komenca vortprovizo por Frazludo:

 

Substantivoj:

Besto Hundo Kato
Urso Cervo Birdo
Insekto Fiŝo Homo
Patro Patrino Filo
Filino Frato Fratino
Tablo Seĝo Sofo
Breto Fenestro Domo
Avo Avino Pordo


Verboj:

Estas (po 4) Estis (po 2) Estos (po 2)
Sidas Staras Marŝas
Vivas Manĝas Blekas
Parolas Trinkas Rigardas
Iras Dormas Kantas

 

Adjektivoj:

Granda Juna Alta
Amika Komforta Laŭta
Nova Seka Bongusta
Bela Longa Dika
Larĝa Pura Rapida
Mola Feliĉa


 

Koloroj:  (ĉi tiujn kartojn skribu en kolora inko por plifortigi la asocion.)

Ruĝa Flava Blua
Verda Oranĝa Purpura
Blanka Nigra Griza
Bruna

Adverboj:

Rapide Bone Amike
Matene Hieraŭ Hodiaŭ
Morgaŭ Ĉiutage Vespere
Tagmeze Nokte Laŭte
Foje Feliĉe Denove
Frue

Prepositions: (po 2)

Antaŭ Malantaŭ Apud
Sub Super Sur
Kun Ekster Al (po 4)

Alia Vortoj:

La (po 10) Kaj (po 10) Ĉu (po 5)
Mal- (po 4)
Advertisements

Frazludo – A Make it Yourself Esperanto Game

June 16, 2011

(por la Esperanto versio, klaku ĉi tiun ligilon)

Frazludo

A game for students and teachers of Esperanto

A while ago, I mentioned a game which I play with my daughter in Esperanto. I finally feel that I got the bugs worked out and I’m ready to show the world.  Below you will find the rules and guidelines for this game.  Enjoy!

This is a customizable board game which can help you and your students learn Esperanto. It’s also fun for those who know the language well. To play this game the players need to know the names of the colors on the board, the numbers 1 to 12 and at least the basic grammar of Esperanto.

Esperanto Game Board

This is a simple board for playing Frazludo. This is a 'nine' board instead of a 'ten' board, but it will work just as well. The corners function as the 'special' spaces.

The Board: My board consists of 50 spaces arranged in a five pointed star pattern with the points being circles.  You can make your board in any shape you want as long as it’s at least 40 spaces with every tenth space different than the other spaces. You will need a spot to put a stack of cards, preferably in the middle. I drew mine in AutoCAD and had it printed out, but your board can easily be made on a large piece of paper, poster board, or fabric. The tenth space or special space can be decorated as you like.

Markers: for player markers you can raid your Monopoly or Parcheesi game, or use anything convenient.  In a pinch, colored toothpaste caps work well.

Cards: This is a customizable game. I made the cards by cutting 3×5 inch index cards into quarters.  You can make the cards as large or small as practical.

You should start with an easy vocabulary consisting of nouns, adjectives and the verbs ‘Estas’, ‘Estis’, ‘Estos’.  Any other intransitive verbs can be added for a beginner’s version of this game. Also add some ‘La’s and ‘Kaj’s. If your students are further along, feel free to add transitive verbs such as ‘Vidas’, ‘Ŝatas’, ‘Amas’, etc. then you’ll want to add some ‘-n’ cards. You can also add some ‘-j’cards to the mix. At the end of this article I’ve included a suggested starting vocabulary for this game which you can easily add to. In fact, as you progress, you should add cards, especially of problem words, or words you simply want to get used to using.

esperanto game board

A game of Frazludo in progress, using the simple board design

How to Play: To start, each player is given 5 cards and places their marker on the nearest special space to them. On each player’s turn, the player rolls two six-sided dice and moves their marker that many spaces on the board, counting the spaces out loud. If during the move the player passes one of the special spaces, then two cards are drawn.  Note: the player draws 2 cards per special space passed or reached. Otherwise only one card is drawn. At the end of their turn, players can trade in two of their cards and draw one new card from the top of the deck.  This is useful if you end up with lots of nouns in your ‘hand’ for example, but no verbs. This two for one exchange can only be done once per turn.

Winning: The goal is to create 3 grammatically correct sentences of 5 or more words. Players must then read their sentence out loud and translate it into English. You may also have them write them on a piece of paper along with the translation. At first these don’t really have to make sense, but they do need to be grammatically correct.  As you add more cards some of the sentences might resemble odd bits of poetry. Many of them are likely to be humorous.

Scoring Version of the Game:  If you feel like adding another dimension to the game you can add scoring.  You will need to add a little number in the corner of each card.  After the three sentences are achieved you score by adding up the points on each card, and then subtract the total from the cards you didn’t use in sentences (good reason to keep your spare cards low.)  Below is a guideline for the numbers on the cards. You can use your judgment for words which are hard to use, but I wouldn’t put anything higher than a 5

Nouns  = 1

Verb (intransitive) = 1

Verb (transitive) = 2

Adjectives = 2

Adverbs = 3

Prepositions = 3

Uncommon Correlatives: = 5

La, Kaj, Ĉi, Ĉu, -n, -j, etc. = 0

Suggested Beginning Vocabulary for Frazludo: 


Nouns:

Besto Hundo Kato
Urso Cervo Birdo
Insekto Fiŝo Homo
Patro Patrino Filo
Filino Frato Fratino
Tablo Seĝo Sofo
Breto Fenestro Domo
Avo Avino PordoVerbs:

Estas (x 4) Estis (x 2) Estos (x 2)
Sidas Staras Marŝas
Vivas Manĝas Blekas
Parolas Trinkas Rigardas
Iras Dormas Kantas

 

Adjectives:

Granda Juna Alta
Amika Komforta Laŭta
Nova Seka Bongusta
Bela Longa Dika
Larĝa Pura Rapida
Mola Feliĉa


 

Colors:  (These cards should be written in color ink to reinforce the association.)

Ruĝa Flava Blua
Verda Oranĝa Purpura
Blanka Nigra Griza
Bruna

Adverbs:

Rapide Bone Amike
Matene Hieraŭ Hodiaŭ
Morgaŭ Ĉiutage Vespere
Tagmeze Nokte Laŭte
Foje Feliĉe Denove
Frue

Prepositions: (x 2)

Antaŭ Malantaŭ Apud
Sub Super Sur
Kun Ekster Al (x 4)

Other Words:

La (x 10) Kaj (x 10) Ĉu (x 5)
Mal- (x 4)